Generalløjtnant Henrik Baron Rüse
* 9. april 1624
† 22. februar 1679

Baggrund
Henrik Rüse blev født den 9. april 1624 som søn af sognepræst i Ruinen, Johan Rüse, der stammede fra en huguenotfamilie, som var udvandret fra Østfrankrig og Euphemia van Katwijk.

Ægteskab
Gift med Susanne Dubbengiesser, eller Topfengiesser (*1628 - †?)

Børn
Ægteskabet fik to børn, hvoraf det ene, der blev født 1657, døde kun 8 uger gammel og
Jeanne Marie Rüse, Friherreskabet Ryssensteen (*mellem 18. september 1658 og 18. september 1659. †17. september 1712).

Gift med Susanne Dubbengiesser, eller Topfengiesser (*1628 - †?)

Børn
Ægteskabet fik to børn, hvoraf det ene, der blev født 1657, døde kun 8 uger gammel og
Jeanne Marie Rüse, Friherreskabet Ryssensteen (*mellem 18. september 1658 og 18. september 1659. †17. september 1712).

Karriere
En af de første opgaver Frederik III påtog sig efter enevældens indførelse i 1660, var at genopbygge de noget miserable fæstninger. Han valgte Henrik Rüse til denne opgave og udnævnte ham til generalkvartermester, overinspektør for fæstningerne og chef for Lübbes ”Sorte Regiment”, som herefter benævntes Lübbes Regiment.
Rüse udarbejdede en plan for ombygning af Kastellet (Citadellet Frederikshavn). Planen blev foreløbig godkendt, og arbejdet udførtes i de følgende tre år, men blev først endelig godkendt i 1667. Han påbegyndte herudover bl.a. også arbejdet på de øvrige fæstningsværker (Frederiksort i Slesvig, Kronborg, Nyborg, Fredericia) og var også manden bag skamstøtten af Corfitz Ulfeldt.
1664 adelspatent og udnævnt til generalmajor og medlem af Krigskollegiet.

1669 kommandant i Fredericia, hvor han samtidig påtog sig en ombygning af Rendsburg Fæstning, hvor han ønskede at foretage en langt større udvidelse på begge sider af Ejderen, sådan som den nogle år senere faktisk blev iværksat. Planen strandede imidlertid i første omgang på modstand fra feltmarskal Hans Schack, der var en indflydelsesrig militær kapacitet og fæstningsekspert. I begyndelsen af 1670´erne ombyggede Rüse den lille Hittler-Skandse på en lille ø i Elben. Han afsluttede sine store arbejder med en udførlig redegørelse om hele det dansk-norske monarkis befæstningssystem.

1671 friherrepatent som baron af Rusenstein (Rysensteen).
1673 udnævnt til generalløjtnant med tjeneste i Norge.
1677 tilkaldt til hæren i Skåne og deltog i stormen på Malmø og slaget ved Landskrona tjeneste ved hæren, hvor han kom i klammeri med generalkommissariatet og skrev nogle lidet flatterende breve til kongen, Christian V, som blev fortørnet over den manglende respekt, der blev udvist, hvilket resulterede i, at generalløjtnanten måtte afgive kommandoen og en kommission blev nedsat til at undersøge hans forhold. Omend kommissionen nærmest frikendte ham, var hans manglende respekt for majestæten (Christian V) nok til, at han blev afskediget, dog ”i nåde”.

Død
Baron generalløjtnant Henrik Rüse døde den 22.februar 1679 i Sauwert, Holland, hvor han også er begravet.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.