Begravelser under kirkens gulv

 

Begravelser i kirken

Baggrund
En god indtægtskilde for kirken var at sælge gravpladser inde i kirken. Det var muligt, hvis man havde råd til det, at få indrettet et afgrænset kapel eller en muret gravhvælving. De lidt mindre formuende kunne - stadig mod betaling - blive begravet under kirkens gulv.

Ved forordningen af 22. februar 1805 ophørte begravelser inde i kirken; det blev ikke direkte forbudt, men så omstændeligt at få tilladelse til, at begravelser i kirken reelt ophørte.

Inden denne forordning var det meget brugt af formuende og indflydelsesrige personer, at blive begravet inde i kirken. I Sct. Michaelis Kirke, som er garnisonskirke, blev mange højtrangerende militærpersoner begravet. De fik derudover tilladelse til at få deres sabler (kårder), faner og standarter ophængt i kirken mod betaling. Det tog imidlertid overhånd og gik så vidt, at man til sidst ikke længere kunne se præsten. I forbindelse med restaureringen i 1828 blev alle faner og standartet ophængt i kirken derfor fjernet og overdraget til garnisonen.

Begravelsesformer
Der kunne være tale om begravelser i jord, i murede og lukkede eller åbne grave. Ved åbne grave skal formentlig forstås, at de var let tilgængelige gennem gulvlemme.

Begravede i Sct. Michaelis Kirke
De følgende er kun et udvalg af begravelserne i kirken. En del har været begravelser ‘i jord’, men de fleste var murede og lukkede, vist også når de undtagelsesvis betegnes som ‘åbne’. Hvor der er nævnt ”Kistepladen er bevaret”, betyder det, at den er opbevaret på Fredericia Museum.

 

1672 , Oberstløjtnant, Poul Erik Fischer.
              2 ophængte gravfaner i koret.
              Kommandant på Bornholm og i Krempe.

1678 , Krigskommisarius og proviantforvalter, Henrik Eilers.
               Hans lig lå 1769 ‘endnu ufortært’ i en åben begravelse

1699, Oberst, Andreas Casimir Thadæus von Lamsdorfs.
              Åben begravelse i koret. 2 gravfaner.

1712 , Oberst, Jens Gedsteds begravelse.
              2 gravfaner i koret, faldt i slaget ved Gadebusch 1712.

1715 , Fru Danchqvers.

Den Hinzeske grav:
1720,
Fru Apoteker Hinzes
1736, Hr. Apoteker Johannes Hinzes

1721,  Løjtnant, von Berner, 2 standarder

Kirkens nuværende kor tilbygges i 1722

Den Dillebenske grav:
1724,
hr. oberstløjtnant Johan Christian Dilleben.
              begravelse i skibet. 2 gravfaner i skibet.
1729, Fru. oberstinde J. C. Dilleben begravet.
1734, Frøken Dilleben begravet.
              under kvindestolene ved døbefonten.

Den Legelske grav:
1726,
 fru. generalmajorinde C. L. Legel. 
              Der siden 1724 havde henstået i en anden begravelse nedsættes . 
              2 gravfaner.
1729, hr. kommandant i fredericia 1708 - 1729. 
              Generalmajor Christian Liebman Legel.
              Nedsættes i åben grav under alteret.  

Den Lütichauske grav:
1732,
hr. g eneralløjtnant, ridder af Dannebrig.
              Hans Helmuth von Lüttichau.
              Nedsættes i kirken, 2 gravfaner opsat i koret,
              også et sørgeklæde samt, stav, kårde og sporer.
1732,  fru. generalløjtnantinde fhv. nonne
              Catharina Angenege de Letzene. 1 gravfane 
1766, fru. generalløjtnantinde 
              Eleonora Christina von Lüttichau (f. Dinklage) af det Schulenburgske hus i Westphalen.
​              nedsættes i de 1760 indrettede åbne begravelser under nordsidens pulpiturer.
              fra en tidligere begravelse i 1758  
1787,  hr. kammerherre, generalløjtnant, ridder af dannebrog. 
              Cæcar Læsar von Lüttichau nedsat. 1 gravfane
1799, fru. generalløjtnantinde.
              Catarine Angenege von Lüttichau (f. von Lüttichau) af huset Lerchenfeldt 
              hr. Cæcar lesars niece og 2 hustru.

Kisteplader for medlemmer af slægten von Lüttichau er bevaret. Fra venstre: 1732, for generalløjtnant Hans Helmuth von Lüttichau, 1758 for Eleonora Christina von Lüttichau og 1787 for hendes mand generalløjtnant Cæsar Læsar von Lüttichau .

Gravvers på nr. 2 fra venstre: »From ædel Dyden tro Hun søgte Gud at ære Ved lønlig gavmildhed hun lindred andres Nød Derfor skal Hendes Navn i evigt Minde Være Velsignet Hendes Liv beklaget hendes Død«

Gravvers på nr. 3 fra venstre: »Træd frem Lycksalig du for Ærens höye Trone Din Sang skal lyde höjt med lifflig Engle Tone Nyd Deel i Glæden blant hiin Engle Aanders Tall Omfavn din Frelser hist, i Himlens Glædesall«

Den Staffeltske grav:
1734,
 fru. generalløjtnantinde 
              Louisa Eleonora von Staffelt (f. Wachenitz)
              nedsættes under alteret.
              1 gravfane ophængt. 
1734, hr. Frederik von staffelt, barn nedsat ved sin mor under alteret.
              2 gravfaner ophængt.
              Af regnskabsbøgerne ses at dette ikke var gratis:
              ”For Generalinde Staffelts og hendes barn betales 12 Rigsdaler.
1741,  Kommandant i Fredericia 1732 - 1741 hr. generalløjtnant
              Christian Friedrich von Staffelt (Overlever 3 ægtefæller).
              2 gravfaner opsat i koret. 

Den Bruunske grav:
1739,  fru. Raadmand Gyde Maria Bruun, nedsat.
1761, hrRaadmand og fabrikant Bertel Johansen Bruun, nedsat
1767, Enkefru Raadmand Kierstine Nielsdatter Bruun f. Gudme, nedsat. 

1739,  hr. oberst, Johan Dietrich von Colditz. kårde og 2 faner ophængtes i koret.

1749.  hr. generalmajor, Hans August Von Stevens, 4 gravfaner.

1749 , hr. generalmajor, Christian Barthold Rauch. I koret var ophængt 3 gravfaner.

Den Andrehsenske grav:
1766,
fru. oberstinde,
              Margarete Andrehsen f. Weggersleff,
              begravet i en af kirkens nye begravelser under nordvæggens pulpiturstole.
              I 1769 købte han begravelsen.
1772 , Generalmajor, Johan Georg Andrehsen


Johan Georg Andrehsen, kongelig generalmajor af kavaleriet. Med sin frue Margarete Weggersleff avlede han Elisabeth Morine Andrehsen, *1708 i Wintershagen, †1772 på Krogsgaard.  Fra Johan Georg Andrehsens kiste stammer tre beslag af bly: En højoval, gennembrudt medaljon, 21×15 cm med hans spejlmonogram »IGA« og to trommer, 15×10 cm, med overlagt trompet og hver to opstående faner, hvis kongelige initialer må angive, under hvilke konger obersten havde tjent.

1750, kaptajn Thomas Winegel, 2 gravfaner i skibet

1755, oberstløjtnant Hans Sundorf.

1756, kommandant i Fredericia 1752 - 1756,
              generalløjtnant Julius Johann von Vieregg, 2 gravfaner.

1756, kommandant i Fredericia 1756,
              generalløjtnant Carl Gottlieb von Reitzenstein. 5 gravfaner.

1766, kommandant i Fredericia 1756 - 1765,
              generalløjtnant Heinrich Sigismund Castonier. Hele 8 gravfaner ophænges i koret.

Den Dichmannske grav:
1769, 
kancelliråd og proviantforvalter,
              Andreas Dichmann kiste nedsat foreløbigt, så længe der forhandledes
              om enkens køb af en muret begravelse i kirkens nordside. 2 gravfaner.
1775, fru. kancelirådinde Johanne Hansdatter Dichmann f. Thomsen


Kisteplade med tysk gravvers for kancelliråd Andreas Dichmann

En tysksproget kisteplade er bevaret: kongelig kancelliråd og proviantforvalter i denne fæstning Andreas Diechmann, *14. okt. 1716, †11. okt. 1769 53 år gammel. Et gravvers taler efter gammel tradition til læseren som en ‘vandringsmand’: »Mein Wandrer stehe still und lies dis mit Bedacht/ From: redlich: und getreu ist hier ins Grab gebracht ...« (Min van Min vandringsmand bi lidt og læs betænksomt her, en from, redelig og tro er her i graven lagt …)

1770,  kammerjunker og premierløjtnant Christian Frederik Beenfeldt. 4 gravfaner


Kisteplade over kammerjunker, premierløjtnant Christian Frederik Beenfeldt.
 Plade af bly, 40×29 cm, højoval med svaj og graveret skriveskrift.

Kistepladen er bevaret Christian Frideric von Beenfeldt, kongelig majestæts bestaltede kammerjunker og premierløjtnant ved det jyske hvervede dragon-regiment, *10. nov. 1744 blandt de højadelige, hans fader var generalløjtnant Hermann Friderich von Beenfeldt, excellence og ridder samt herre til Lammehave i Fyhn, moderen Ide Dorothea, f. baronesse af Gyldenkrone. Hans livs 25 år og fire måneder kendtes blandt de dydigste, †1. april 1770 i Fridericia »fuld af Udödeligheds Haab/ Styrket af Naadens Kraft Seier-rig/ ved Lammets Blod/ Södelig hensov i Herren«. Yderligere gravvers.

Den Ostenske grav
1773,
generalløjtnant og regimentschef 1765 - 1772, Otto Christoffer von der Osten.

1783,  major ved det Bornholmske Regiment, S. T. H. Friederich von Buchta.

Den bergendalske grav:
1787, Provst og garnisonspræst 1764 -1787, Jens Jensen Bergendal (junier) begravet 
              under fruentimmerstolene nr. 6, 7 og 8.
1792,   Enkeprovstinde Cathrine Sophie Pedersdatter Bergendal f. Clod

Den Neckelmannsk grav:
1789,  premiermajorinde, Frederica gabriele von Necekmann f. Wedderkopp.
1807, kommandant i Fredericia 1789 - 1807, Premiermajor, Johann von Neckelmann. 

1795 , oberst Frederik Christian von Passow. 2 gravfaner

1799 ,  kaptajn, Johan Friderich baron von Bothmer,


Kisteplade over kaptajn Johan Friderich baron von Bothmer.
Plade af bly, 34×23 cm, højoval med bølget rand og skriveskrift.
Over indskriften er afdødes våben graveret.

1808, Raadmand Hans Thomsen

 

Hovedkilder:
Nationalmuseet, Danmarks Kirker.
Sct. Michaelis Kirkes regnskaber.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Af Julius Munk Møller 
kirketjener ved Sct. Michaelis Kirke.