Oberst Benedictus Frederik Julius Thorkelin

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Benedictus Frederik Julius Thorkelin
* 20. august 1827
† 4. juli 1810

Baggrund
Thorkelin er en gammel islandsk slægt.
Benedictus Frederik Julius Thorkelin blev født den 20. august 1827 som søn af cand.jur. overauditør ved Kronens Regiment, Frederik Stephanus Thorkelin (1794-1840) og Charlotte Emilie, født Lillienskjold (1803-1840).

Ægteskab
Indgik ægteskab 27. maj 1860 med Engel ”Angelica” Anna Johanne Thomsen (*13. februar 1830. †15. juni 1924), datter af islandsk købmand Thomas Thomsen (1794-879) og Johanne Marie Balle (1809-1884), der var sønnedatter af biskop Nicolai Edinger Balle.

Børn
Angelica Emilie Cecilie Lund Thorkelin (*4. oktober 1862 - †10. maj 1956).
Emil Stephanus Thorkelin (9. maj 1866 - †20. maj 1927).
Constance Pauline Elisabeth Gudrun Thorkelin (*14. august 1869 - †23. januar 1955).
Carl Frederik Grimur Thorkelin (*3. juni 1861 - †12. juli 1927).

Karriere
1840 optaget på Landkadetakademiet, hvor han gjorde tjeneste indtil Treårskrigens begyndelse.

1. Slesvigske Krig 1848-1850 (Treårskrigen).
1848 deltog i Slaget ved Slesvig 23. april, hvor han mistede 3 fingre på venstre hånd, men kunne kort tid efter fortsætte i tjenesten.
1849 deltog i Slaget ved Kolding ”hvor han med sin sædvanlige Raskhed blandt andet tilligemed Furer Dreyer var den første, der nedbrød det tyske Flag”, der var hejst i havnen.
1849 deltog i udfaldet fra Fredericia 5.-6. juli og erobrede en tolvpundig kanon, hvilket blev fremhævet i general Schleppegrells rapport, og medførte en udnævnelse til premiereløjtnant og tildeling af Ridderkorset af Dannebrogordenen.
Sygemeldt i vintermånederne 1849-1850 (formentlig på grund af de mistede fingre).

2. Slesvigske Krig 1864
Da den 2. Slesvigske Krig brød ud var Thorkelin lige blevet udnævnt til kaptajn og kompagnichef.
10. februar blev han såret i benet og måtte sygemeldes. Han blev også såret under kampene ved Dybbøl og oplevede ikke personligt fæstningens undergang.
Efter 2. Slesvigske krig
1878 udnævnt til oberst.
1880-1886 chef for 2. Bataljon.
1886 kommandant i København og Kastellet.

Afsked
Søgte og fik som 65-årig sin afsked fra Hæren.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen.
Ridder af Sværdordenen.
Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50 og Krigen 1864.
Ridderkorset af den preussiske Røde Ørns Orden af 2. klasse. Denne orden blev tildelt i forbindelse med kejser Wilhelm II havde besøgt København kort efter sin kroning, og som Københavns og Kastellets kommandant var han nødt til at modtage ordenen, men som det fremgår af hans dagbog: ” bære den kan ingen nøde mig til. Ingen dansker kan naar Forholdene ikke tvinge ham dertil, bære en tysk Orden.”

Grundtvigsamlingen
Frederik Thorkelin huskes også for sin store samling af Grundtvigs skrifter ("Oberst Thorkelins Grundtvigske Samling"), som svigersønnen, direktør Ludvig Lund, i 1914 overdrog til Det Kongelige Bibliotek. Samlingen består af 850 indbundne bøger og pjecer og 11 pakker med breve, flyveskrifter, varianttryk, originalmanuskripter mm.

Forhold til kristendommen
Thorkelin var indtil 30-årsalderen ikke særligt religiøs, men han blev hurtigt stærkt optaget af kristendommen og den nationale historie. Han skriver: "Siden min Ankomst til Kjøbenhavn har jeg anvendt min Tid til Samling og Læsning af N. F. S. Grundtvigs Værker og har jeg haft saavel stor Glæde som Nytte heraf, ogsaa er jeg begyndt at læse islandsk og føler mere og mere Nytten af historisk Studium, intet er istand til at oplive og styrke National Følelsen som Historien og derved vække Kjærlighed til Frihed og Folkelighed, Modersmaalet og gamle Danmark." 

Thorkelins samling af Grundtvig-stof voksede og blev efterhånden kendt blandt grundtvig-interesserede forlæggere som E.L. Thaarup og Karl Schønberg.

Historisk interesseret og bogsamler
Hans historiske interesser viste sig desuden i, at han i 1887 var medstifter af Sofus Elvius´ Genealogisk Institut. Thorkelins rolle som bogsamler stoppede ikke ved Grundtvig. I 1912 blev hans samling solgt på auktion, og den bestod uden Grundtvigsamlingen af 3465 numre. Heraf var godt 700 om Danmarkshistorie og lidt flere om dansk-norsk personalhistorie. Mere end 500 handlede om på dansk, især københavnsk topografi og ca. 600 værker omhandlede teologi. Uvist hvorfor, var 150 "Skrifter om N. F. S. Grundtvig og om grundtvigianismen" med på denne auktionm og var altså taget ud af den store Grundtvigsamling.

Død
Oberst Benedictus Frederik Julius Thorkelin dør 4. juli 1910.