Oberst Leif Hommel Nielsen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Leif Hommel Nielsen

Baggrund
Født 18. oktober 1936 i Horsens.

Ægteskab
Gift 1959 med Bente Hommel (*6.februar 1938), uddannet som farmaceut (Cand.pharm.) Tidligere provisor på Næstved Løveapotek.

Børn
Annemette Hommel Nielsen. Født 8. maj 1967. Sprogofficer og tjenstgørende i forsvaret som reserveofficer med rang af oberstløjtnant. Cand.mag. i øststudier. Taler russisk, polsk, engelsk, tysk og fransk.
Steen Hommel Nielsen. Født d.18. februar 1970. Cand. Polit. Direktør i Udenrigsministeriet.

Karriere
Indkaldt til 3. Regiment i Viborg 1956.
Sergent ved 7. Regiment i Fredericia fra februar 1957 til april 1958.
Forsvarets Gymnasium, Frederiksberg Slot 1958 – 1960.
Tjeneste ved Den kgl. Livgarde fra maj til november 1960.
Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot 1960 – 1963.
Udnævnelse til premierløjtnant ved Gardehusarregimentet november 1963.
Tjeneste ved Gardehusarregimentet 1963 – 1972.
FN-tjeneste på Cypern som detachementskommandør i Lourojina 1965 -1966.
Udnævnt til kaptajn november 1968.
Generalstabskursus på Forsvarsakademiet i København 1972 – 1974.
Udnævnt til major november 1973.
Tjeneste ved Østre Landsdelskommando operationsafdeling 1974 – 1976.
Kursusleder for taktisk kursus på Forsvarsakademiet 1976 – 1979.
Chef fro operationssektionen ved 1. Sjællandske Brigade i Ringsted 1979 – 1982.
Udnævnt til oberstløjtnant oktober 1982.
Chef for Gardehusarregimentets Opklaringsbataljon 1982 -1984.
Studier på NATO Defence College i Rom fra august 1984 til februar 1985.
Tjeneste ved HQ AFNORTH i Norge som EXO OPDIV februar 1985 til marts 1989.
Udnævnt til oberst fra 1. april 1989. Chef for Kongens Jyske Fodregiment, Militærregion III og Garnisonskommandant i Fredericia.
Chef for Slesvigske Fodregiment og garnisonskommandant i Haderslev 1. november 1989. Fortsat chef for Kongens Jyske Fodregiment indtil regimentets sammenlægning med Slesvigske Fodregiment 1. januar 1991.

Tillidsposter/-hverv
Formand for:
Foreningen for Frøslevlejrens Venner 1997-2011.
Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste, Sydjyske Kreds 1997-2009.
Alex Binneballes Fond.
Frøslevlejrens Venners Fond.
Max Henrik Schaumanns Mindelegat 1997-2019.
Medlem af bestyrelsen for Det Schaumannske Familiefond 1997-2019.
Medlem af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Gruppe 30 1992-2004.
Æreshertug i Haderslev 1997.
Æresmedlem af Slesvigske Fodregiments og Kongens Jyske Fodregiments soldaterforeninger 1997.

En habil sportsmand
Boksning var et obligatorisk fag på Hærens Officersskole. Leif Hommel Nielsen har udtrykt at han faktisk hadede den sport, men ikke desto mindre var han en fremragende en af slagsen. Han var så god, at han fik tilnavnet Cassius, efter verdens bedste bokser, Cassius Clay.
Leif Hommel Nielsen er en god rytter og deltager stadig i ritmesterforeningens forskellige arrangementer.
Skisporten står også oberstens hjerte nær, og han er en særdeles kompetent skiløber.

Overtagelse af Kongens Jyske Fodregiment og Fredericia garnison.
Da Leif Hommel Nielsen tiltrådte som chef for Kongens Jyske Fodregiment i 1989 var det med den bundne opgave, at regimentet skulle sammenlægges med Slesvigske Fodregiment i Haderslev og dermed flytte fra Fredericia. Denne beslutning var ikke nem at acceptere for Kongens Jyske Fodregiment, der argumenterede for at de skulle bestå, da de var ældre end Slesvigske Fodregiment, der oven i købet var et dødt regiment uden enheder og med et for lille øvelsesterræn.
Her skal det understreges, at sammenlægningen var politisk og en del af forsvarsforliget indgået i 1989, som selvfølgelig ikke stod til at ændre. Men uanset dette faktum var der en tendens til at se den nye chef som part i sagen, hvilket selvfølgelig var dybt uretfærdigt og mod bedre viden, specielt når det erindres, at oberst Hommel Nielsen lige var kommet hjem fra sin næsten 4-årige tjeneste i Norge. Så det kan vel lidt diplomatisk udtrykkes sådan, at den nye chef blev modtaget med nogen skepsis, tenderende til mistillid. Nogen skulle frustrationerne jo gå ud over.

Modtagelsen i Haderslev var måske også lidt utraditionel, da man jo skulle overgive kommandoen til chefen for det regiment, man havde ligget i ”krig” med under forsvarsforligsforhandlingerne.

At sammenlægge to så stolte regimenter var bestemt ikke nogen nem opgave, men oberst Nielsen trak i arbejdstøjet og gennemførte denne opgave på forbilledlig vis.

En levende fortæller
Oberst Leif Nielsen er kendt som en levende og underholdende foredragsholder, hvilket han bl.a. demonstrerede, da han som nytiltrådt chef i Fredericia causerede over sit liv i forsvaret og gav anledning til følgende omtale i Fredericia Dagblad 9. oktober 1989:
”Henved 100 medlemmer af Forsvarsbrødrene med damer deltog i kaserneaftenen på Ryes Kaserne forleden og ingen af dem fortrød, at de var taget med for at høre Henning Høngsmarks efterfølger som garnisonskommandant i Fredericia og chef for Kongens Jyske Fodregiment, oberst Leif Nielsen, fortælle om sit liv i det dansk forsvar. Oberst Leif Nielsen viste sig som en overmåde underholdende fortæller og der var ingen af tilhørende som fik anledning til at kede sig.”

Afsked med Fredericia
Ved en parade lørdag den 1. december 1990 blev der taget afsked med det gamle hæderkronede Kongens Jyske Fodregiment på Landsoldatpladsen.

Tale ved garnisonskommandanten
Garnisonskommandant og regimentschef holdt en kort tale:
”Kongens Jyske Fodregiment er to regimenter.
- Det ene del, Kongens Fodregiment, er det ældste, oprettet 29. april 1659.
- Det andet, Jyske Regiment er fra 31 oktober 1679.
Kongens Jyske Fodregiment har deltaget i mange slag. Historien rummer slag i Irland 1690-1691, Flandern 1692, Italien, Østrig-Ungarn 1709-1710 og under Napoleonskrigene deltog regimentet i kampe i Holsten og Mecklenburg. Regimentet delog også i 1. og 2. Slesvigske krig, 1848-1850 og 1864”.

Herefter redegjorde obersten for, hvordan den ændrede forsvars- og sikkerhedspolitik set i lyset af NATO.
”Dog må vi glæde os over den udvikling på det sikkerhedspolitiske område og konstatere, at den vestlige forsvarsalliance, NATO, er en væsentlig årsag til at vi er nået til den nuværende positive situation i vores del af verden…”

”En del af Kongens Jyske Fodregiments personel forbliver i Fredericia og indgår i Jyske Telegrafregiment. Men i øvrigt fordeles Fredericias bataljoner og enheder til Jydske Dragonregiment i Holstebro, Dronningens Livregiment i Nørre Uttrup, Slesvigske Fodregiment i Haderslev og Jydske Ingeniørregiment i Randers”, udtalte oberst Leif Nielsen.

Tale ved inspektøren for Hæren
Generalmajor K.G.H. Hillingsø udtalte ved paraden:
”Her på denne plads tager vi så afsked med Kongens Jyske Fodregiment, der fra 1. januar blot er historie. Men det er naturligt, specielt i denne tid, at også hæren tilpasser sig nye tider og nye ideer. Det er vemodigt at sige farvel til et regiment med så mange år på bagen”.

Tale ved Fredericias borgmester
Borgmester J.B. Nielsen:
”Fredericia by og Kongens Jyske Fodregiment har stået last og brast siden 1679. I såvel krig, i nød som i fest. Første gang Fredericia by og Kongens Jyske Fodregiment hilste på hinanden var i realiteten i 1660. Da deltog regimentet som arbejdsstyrke og ryddede op efter på forsvarsværkerne efter krigen mod svenskerne. Vel er det svært at sige farvel, men jeg vil også sige goddag til Jyske Telegrafregimet, der rykker ind i den gamle fæstningsby.”

Regimentstavle overrakt garnisonskirken
Regimentstavlen på kirkens sydmur blev overrakt til sogne- og garnisonspræst Bent Østergaard af garnisonskommandant og regimentschef oberst Leif Nielsen. Midlerne til regimentstavlen stammer fra major Th. von Zeilaus legat.


Foto: Arne Honoré.
På billedet ses fra venstre Garnisonskommandant og regimentschef oberst Leif Nielsen, menighedsrådsformand Wagn Lykke Christiansen og sogne- og garnisonspræst Bent Østergaard.

Ordener/medaljer
Kommandør af Dannebrogordenen.
Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren.
Das Verdienstkreuz Der Bundesrepublik Deutschland.
FN-medalje Cypern 1966.
FN Fredsprismedalje.
Forsvarets medalje for international tjeneste 2015.
Medalje du Souvenir Francais 1997.

Pensioneret
Oberst Leif Hommel Nielsen blev pensioneret 1. november 1996 og har bopæl på Jeppe Aakærsvej 8 i Haderslev.