Generalmajor Gustav Friedrich rigsgreve von I(Y)senburg-Büdingen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalmajor Gustav Friedrich rigsgreve von I(Y)senburg-Büdingen
* 7. august 1715
† 2. februar 1768

Baggrund
Gustav Friedrich rigsgreve von Isenburg-Büdingen blev født den 7. august 1715 som søn af Ernst Casimir, regerende greve af Büdingen og Christine Eleonora, født grevinde af Stolberg (søskendebarn af Christian VI og søster til hans fortrolige ven, grev Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode).

Ægteskab
1. Ægtede Dorothea Frederikke Benedicte komtesse Reventlow (*13. oktober 1734 †20. december 1766), datter af gehejmekonferensråd Conrad Ditlev greve Reventlow til grevskabet Reventlow og Vilhelmine Augusta f. prinsesse af Plön.
2. Ægtede 5. december 1767, efter Dorotheas død, Auguste Friederike grevinde af Stolberg (f. 4. september 1743), datter af hans fætter, den regerende greve af Wernigerode.

Karriere
Uddannet på Militærakademiet i Berlin.
1737 dansk kammerherre og kaptajn ved Kronprinsens Regiment og Grenaderkorpset.
1741-1742 brigademajor ved hjælpekorpset i Hannover.
1743 kgl. generaladjudant og designeret til at forrette tjeneste hos overgeneralen.
1751 udnævnt til oberst.
1753-1762 chef for Kongens Regiment.

Syvårs-krigen (1756-1763)
1758 drog med Kongens Regiment til Holsten.
1759 udnævnt til generalmajor.
1763 kommandør for Grenaderkorpset og brigadechef.

Svag leder
Generelt er der ikke meget at sige om Ysenburg militære bedrifter. Hverken godt eller skidt. De blev dog klaget over, at han under indrykningen i Mecklenburg ikke opretholdt disciplinen ved sit regiment.
Da Grenaderkorpset opløstes i 1763 bleb Ysenburg sat på ventepenge, dog med udsigt til at genindtræde i tjenesten.

Svagt helbred
Ysenburgs helbrd var stærkt svækket, ikke mindst på grund af umådeholdent indtag af stærke drikke, og hans økonomiske situation var heller ikke for god, selv om han efter svigerfaderens død (1750) havde arvet en betydelig formue, bl.a. godserne Tølløsegård, Søgård ved Holbæk og Sehested ved Egernførde, som han nu var tvunget til at afhænde.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Ordenen l´union parfaite.

Død
Generalmajor Gustav Friedrich rigsgreve von I(Y)senburg-Büdingen dør den 2. februar 1768. At han til det sidste dog har været vel anskrevet ved det danske hof, fremgår af, at hans hustru kort forud for hans død var blevet dame de l´union parfaite.

Våbenskjolde for slægten Isenburg-Büdingen