Jacob Schjerning (1803-1812)

Jacob Schjerning (1803-1812)

Baggrund
Født 9. januar 1773 i Nykøbing Falster. Søn af købmand i Nykøbing F. Niels Ursin Schjerning og hustru Martha Rud.

Uddannelse
Student Nykøbing F. 1791.
Cand.theol. 15. januar 1795 med karakteren laud (højeste karakter på den karakterskala som var gældende i Danmark 1775-1809, givet for en udmærket præstation).

Embeder
- Hører i Nykøbing F. 1796.
- Residerende kapellan i Fredericia Sankt Michaelis og Erritsø Sogne 7. januar 1803.
- Sognepræst i Fredericia Trinitatis og Vejlby Sogne 24. juli 1812. Afsked 30. december 1829 efter korporligt slagsmål med pastor Andreas Peter Meden fra Sct. Michaelis kirke. (link til Meden).
- 1838 borgerlig rådmand og forligelseskommissær i Fredericia.

Gift
Gift 1803 med Nicoline Christiane Frederikke Bentzon, døbt 3. juni 1777 i Køge, død 26. oktober 1858 i Herslev. Datter af sognepræst i Gladsakse-Herlev Jens Winther Bentzon (1743-1823) og hustru Mette Kirstine Nyeborg (1757-1786).

Barn
Ludvig Jensenius Nicolai Schjerning, født 25. december 1805 i Fredericia. Sognepræst fra 1856 og til sin død 18. oktober 1863 i Herslev-Viuf.

Øvrig slægt
Købmand Gregers Schjerning i Nykøbing Falster, som 3. december 1807 fik datteren Fanny Eline Schjerning, der blev gift med apoteker i Sakskøbing Friederich Theodor Wilhelm Grundtvig.

Schjerning og Danske Bibelselskab
Jacob Schjerning var i årene 1818-20 medstifter af den første lokalafdeling af det i 1814 dannede Danske Bibelselskab; han samvirkede hér med sognepræst ved Sankt Michaelis Kirke Andreas Peter Meden og pastor Jules Charles Rieu* ved Reformert Kirke.

En stridbar personlighed
Men i øvrigt var forholdet mellem Schjerning og pastor Meden anstrengt, næsten lige fra Meden kom til Fredericia i 1818. Michaelis Sogn var det mindste af byens to sogne, og Meden vogtede derfor nidkært over de ham tilkommende indtægter. At Schjerning tilsyneladende havde større søgning end Meden p.g.a. sin store kreds af velyndere i byen hjalp naturligvis ikke på sagen. I efteråret 1829 mødtes de to sognepræster på Trinitatis Kirkegård (de ville begge forrette samme persons begravelse) og kom i korporligt slagsmål. Slagsmålet kunne naturligvis ikke gå upåagtet hen, og i en skrivelse fra biskop C.D. Koefoed hedder det da også, at Kancelliet havde anmodet ham om at tage til Fredericia for at undersøge sagen nærmere. Biskop Koefoed undskyldte sig imidlertid med dårligt helbred og sendte i stedet sin stiftsprovst, den lærde dr.theol. P.N. Frost. Han ankom til Fredericia 22. november. Resultatet af hans undersøgelse blev, at pastor Schjerning blev afskediget, formentlig fordi han blev betragtet som den angribende part; og pastor Meden fik ordre til at søge et landsbykald af ikke større indkomster end det nærværende.

Bopæl
Schjerning boede ved folketællingerne 1840 og 1845 i ejendommen nr. 244 i Prinsessegade (østlige del).

Borgerlige hverv
I henhold til forordning af 24. oktober 1837 løste Schjerning 8. marts 1838 borgerskab i Fredericia, hvorved han fik valgret og valgbarhed til den nyoprettede borgerrepræsentation og han var fra 1838 og til sin død borgerlig rådmand.

En mand med mange talenter
Han beklædte tillige hvervet som forligelseskommissær, hvilket kan synes en skæbnens ironi efter slagsmålet med pastor Meden, men hans valg til rådmandsposten synes at antyde, at han var afholdt blandt byens borgere, også efter hans afsked fra sit kirkelige embede.

Bladudgiver
I 1840 var Jacob Schierning aktiv som bladudgiver, idet han sammen med krigskancellisekretær T. Mørck og institutbestyrer J.C: Lange pr. 1. januar påbegyndte udgivelsen af ugebladet "Nyeste Morgenpost. Ugeblad af blandet Indhold, især med Hensyn til Fredericia og Omegn".

Bladets numre blev på skift redigeret af de tre udgivere, og blev det første halve år trykt i Horsens. Med nummeret, som kom 8. juli 1840, ændrede bladet navn til "Fredericia Ugeblad. Af blandet almennyttigt Indhold for By og Land"; og trykningen skete i Vejle.

Ed. Nissen oplyser, at Prins Frederik VII ydede økonomisk støtte til bladudgivelsen det første år; men med udgangen af 1840 hørte det op, og interessentskabet opløstes; Lange prøvede at føre bladet videre, men måtte standse i marts 1841.

Død
3. april 1845 i Fredericia.

* Pastor Jules Charles Rieu,  født 1792 i Genéve, han døde 1821, kun 28 år gammel i Fredericia. Han var præst fra 1818 til 1821 og skaffede midlerne til opførelsen af Reformert Skole.

   Garnisons tjenester

   Kurser og foredrag