Generalmajor Johan Theodor Wegener

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalmajor Johan Theodor Wegener
* 6. marts 1751
† 8. marts 1819

Baggrund
Johan Theodor Wegener blev født 6. marts 1751 som søn af generalmajor Wilhelm Theodor Wegener (*1724. †1792) og Christiane H.D. Walter (†1771).

Ægteskab
Gift 1788 med Amalia Dorothea Charlotta Bluhme (*4. maj 1765 † 27. november 1827). Det var hendes 2. ægteskab (1. ægteskab i 1780 med skibskirurg, senere Dr. Med. Eiler Salholt i Helsingør). Hun var datter af justitsråd Christian Albrecht Bluhme († 1771) og Maria Elisabeth Brügmann (*1736).

Karriere
1771: Sekondløjtnant ved Prinds Frederiks Regiment.
1772: Ansat ved prins Carl af Hessens stab som GeneralAdjutant-Lieutenant og fulgte med prinsen til Norge, hvor denne overtog kommandoen over den norske armé.
1773-1777: virkede han under general Heinrich Wilhelm v. Huth, hvor han tegnede kort over de vigtigste egne af Norge og langs med den svenske grænse.
1776: Premierløjtnant ved Møenske, senere Oldenborgske Regiment.
1777: Rejste til Rendsborg og gjorde på denne rejse vejen til hest fra Kongsvinger til Helsingborg. (ca. 620 km).
1778: Forsat til Fyenske, senere Slesvigske Regiment og ansat ved det Slesvig-Holstenske Kanalanlæg fra 1778 til 1784, da det første skib gik gennem Kanalen fra Kielerfjord til Rendsborg.
1783: Udnævnt til kaptajn.
1785: Stabskaptajn ved det sjællandske Jæger-Corps i Helsingør.
1788: Kompagnichef med som midlertidig major.
1794: Ansat ved Odense Kanalanlæg og fra 1796 direktør for dette indtil s færdiggørelsen i 1802.
1798: Udnævnt til major.
1801: Første-Adjudant for generalmajor Moltke i Jylland.
1802: Deltog i diverse undersøgelser om placering af havneanlæg.
1803: Deltog med Jægerkorpset i en troppesamling Holsten.
1804: Medlem af en kommission til undersøgelse af et kanalanlæg mellem Eideren og Elben.
1805: Udnævnt til oberstløjtnant og marcherede mod Lauenborgs grænse under General Ewald og deltog i bevogtningen af sydgrænsen.
1804-1808: Chef for Sjællandske Bataillon let Infanteri.
1807: Sendt til Lolland for at hindre englænderne i at gå over til denne ø.
1808: Udnævnt il oberst og generalkvartermester og deltog i forarbejderne til den i 1809 påtænkte overgang til Skåne.
1809: Udnævnt til generalmajor og chef for Fyenske Infanteriregiment og kommandant i Fredericia.
1812: Samtidig med cheffunktionerne i Fredericia blev han ansat som kommandør for Generalkommandoen i Nørrejylland og 1. Brigade af den bevægelige Armédivision, der i henhold til en traktat med Napoleon skulle opstilles i Holsten.

Da general General Ewald 1813 på grund af sygdom måtte afgive kommandoen over Divisionen, fik Wegener kommandoen over denne en post der var vanskelig at bestride tilfredsstillende, da regeringens førte politik var noget vaklende. Skulle man tilslutte sig Napoleon (Frankrig) eller de allierede? Følgen heraf for Wegener, der havde handlet stik imod en ordre fra selveste kongen var, at han allerede 23. maj, sammen med kommandanten i Altona, Wenzel Haffner, blev afsat og fik valget imellem at stilles for krigsret eller ansøge om kongens nåde. De valgte det sidste, og Wegener blev så efter en kort periode i fæstningsarrest igen sat i spidsen for den Nørrejydske Generalkommando, kommandantskabet og regimentet i Fredericia.

Efter befaling fra Frederik VI forsøgte han i december 1813 at organisere en folkebevæbning i Jylland. Et forsøg, der ikke faldt heldigt ud, men ved at pålægge ham denne opgave, viste kongen, at han var taget til nåde og han blev derudover benådet med ridderkorset.

Efter freden i Kiel 1815 havde Wegener igen taget ophold i Fredericia, hvor han døde 1819.

Ordener
Kommandør af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Storkorsridder af Dannebrogordenen.

Død
Generalmajor Johan Theodor Wegener dør d. 8. marts 1819 i Fredericia og begraves på Sct. Michaelis Kirkegård. Graven eksisterer ikke mere.