Oberst Hannibal Waldemar Stockfleth

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberst Hannibal Waldemar Stockfleth
* 5. april 1815
† 19. august 1902

Baggrund
Hannibal Waldemar Stockfleth blev født den 5. april 1815 i København, Sokkelund Herred som søn af Hannibal Stockfleth (*1. april 1775 †15. december 1858) kaptajn ved Norske Livregiment og Vithe Sophie Hendrica Barthæa Lange (*1780 †21. januar 1868), datter af sekondmajor ved Aggerhuusiske Dragonregiment, Søren Lange.

Ægteskab
Gift 1. marts 1851 med Conradine Christiane Sophie Elisabeth Treschow (*4. november 1823 †24. april 1917), datter af amtmand H.G. Treschow.

Børn
Civilingeniør Gerhard Hermann Hannibal Frederik Stockfleth (*11. februar 1852. †20. september 1899).
Landinspektør Georg Adolph Peter Stockfleth (*12, september 1853 † ?).
Witha Marie "Mimi" Stockfleth (*3. juli 1855 †20. april 1924).

Karriere
1831 kadet.
1837 udnævnt til sekondløjtnant ved Oldenborgske Infanteriregiment i Rendsborg.
1. juli 1842 til tjeneste ved 16. Bataillon i Rendsborg.
1. november 1842 udnævnt til premiereløjtnant.

Deltagelse i 1. Slesvigske Krig (Treårskrigen 1848-1850)
Stockfleth hørte til de officerer, der ved oprørets udbrud fik tilladelse til at tage til København efter at have afgivet skriftligt løfte om ikke at kæmpe mod oprørsregeringen. Da kongen (Frederik VII) løste disse officerer fra deres løfte, svarede Stockfleth:

”Uagtet nu H. Majestæt Kongen allernådigst har løst mig fra dette mit ord, erklærer jeg herved, at jeg ved alvorlig rådføring med min ære og samvittighed, ikke har kunnet overtale mig til at kæmpe mod landets fjender i Hertugdømmerne, omendskønt jeg fuldkommen anser den derværende provisoriske regering for forrædere og oprørere mod kongen og fædreland” - Erklæring afgivet 30. marts 1848.

Han blev som følge af erklæringen beordret til Bornholm med opgave at indøve militsen på øen, men da alle krigsfanger ved våbenhvilen i 1848 blev udvekslede, følte Stockfleth sig atter fri og blev 1. marts 1849 ansat som chef for 3. Forstærkningsbataillons Depotkompagni, der blev indlemmet i 5. Forstærkningsbataillon.

26. april 1849 udnævnt til kaptajn.
30. juni 1849 deltog Stockfleth i miniudfaldet fra Fredericia.
Natten mellem 5. og 6. juli deltog han i udfaldet fra Fredericia.
25. juli 1850 deltog han også i Slaget ved Isted.

Tiden mellem 1. og 2. Slesvigske Krig
Ved 5. Forstærkningsbataillon opløsning i maj 1852 blev Stockfleth forsat til 5. Liniebataillon, garnisoneret i Rendsborg og i 1959 garnisoneret i Odense.
1. oktober 1963 kommandør for Bataillon II ved 12. Infanteri-Regiment. Han fortsatte sin tjeneste ved 12. Infanteri-Regiment under hele krigen (2. Slesvigske Krig), hvor han fungerede som chef for regimentet i perioden 20. april til 7. maj 1864.

4. december 1864 udnævnt til major.
31. januar 1865 kommandør for 15. Bataillon.
21. september 1867 udnævnt til oberst.
4. februar 1874 – 11. januar 1879 chef for 26. Bataillon i Odense.
11. januar 1879 til rådighed for 1. Generalkommando.
14. juni 1880 afsked.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogmændenes Hæderstegn.

Død
Oberst Hannibal Waldemar Stochfleth døde d. 19. august 1902 under et sommerophold ved Fakse Ladeplads.

Våbenskjold