Præstetavle: Kateketer og kapellaner

Præstetavle for kapellaner, kateketer og hjælpepræster

Sammen med sogne- og garnisonspræsten har der i langt de fleste år også været ansat en hjælpepræst ved Sct. Michaelis Kirke. Denne hjælpepræst har haft forskellige titler og lidt forskellige ansvarsområder gennem årene. Nedenfor er en præstetavle for disse hjælpepræster med informationer og baggrund om hver enkelt præst.

Alle beskrivelser er udarbejdet af historisk konsulent, Ole Dyrn på baggrund af bl.a. materiale fra Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn og kirkebøger (Rigsarkivet).

Residerende kapellan

Stillingsbetegnelsen er ikke særligt kendt i vores tid, men "residerende kapellan" betyder en: Hjælpepræst, der er fast ansat ved en kirke, og er sidestillet med sognepræsten.

Stillingsbetegnelsen blev officielt afskaffet i 1981 og erstattet af "sognepræst". Ved Sct. Michaelis Kirke (Tyske Kirke) blev embedet oprettet 1667 og nedlagt 1812. Men senere genoprettet i 1915, og indtil 1957 omfattede embedet også Erritsø som anneks. Dette blev dog nedlagt i 1974, da Hannerup Sogns blev oprettet.

1. 1667 - ... Jens Jensen Ravn
2. 1667 - 1676 Johan Lobedanz
3. 1677 - 1710 Jochum Reimer
4. 1710 - 1714 Jørgen Albrecht Freuchen
5. 1714 - 1718 Johan Nielsen Rathenburg
6. 1718 - 1733 Peder Samuelsen Lobedanz
7. 1733 - 1760 Valentin Johansen Bonifacius
8. 1760 - 1764 Jens Jensen Bergendal
9. 1764 - 1770 Laurits Pedersen Satterup
10. 1770 - 1802 Jochum Reimer Fenger
11. 1803 - 1812 Jacob Schjerning

12. 1915 - 1925 Svend Olaf  Torkild Philipsen
13. 1925 - 1934 Erik Hermand Christensen
14. 1934 - 1943 Hans Christian Haugaard
15. 1944 - 1953 Hans Anders Nissen
16. 1954 - 1974 Halvdan Vilstrup Knudsen

Ordinerede kateketer

En kateket er en hjælpepræst, der også fungerer som skolepræst og læ­rer ved borgerskolerne.

Embedet som kapellan til Fredericia Sct. Michaelis Kirke og sognepræst i Erritsø Sogn nedlagdes ved reskript af 12. august 1803, at regne fra først indtrædende embedsledighed, som indtrådte, da Jacob Schjerning 24. juli 1812 udnævntes til sognepræst ved Fredericia Trinitatis og Vejlby Sogne.

Som en slags erstatning oprettedes 1825 et embede som ordineret kateket ved Sct. Michaelis Kirke. Det nedlagdes atter i 1913.

1. 1825-1834 Lars Christian Brøchner
2. 1834-1841 Johannes Galschiøt
3. 1841-1850 Jørgen Laurits Vilhelm Hansen
4. 1850-1859 Adolph Emil Fritz
5. 1859-1872 Jacob Sidenius
6. 1872-1880 Ludvig Michael Valeur
7. 1880-1886 Gustav Adolph Schneekloth
8. 1886-1894 Johan Andreas Conrad Christensen Olsen Schrøder
9. 1894-1901 Johannes Gøtzsche
10. 1901-1908 Johannes Peter Christian Wernberg-Møller
11. 1908-1913 Anders Mathias Olsen

Kaldskapellaner

Det særlige embede blev oprettet 1. oktober 1940 og nedlagt ved Erritsø Sogns udskillelse 6. november 1957. Kapellanen havde Erritsø Sogn som sit særlige distrikt og fik bopæl i Erritsø. Erritsø Kommune købte 1945 “Villa Solhjem” nær Erritsø Kirke, for at menighedsrådet kunne disponere over den til præstebolig. I 1985 opførtes en ny præstegård på et tilkøbt areal umiddelbart nord for kirken, og den gamle præstegård blev ombygget til sognehus.

1. 1941-1944 Holger Secher Leth
2. 1945-1950 Poul Martin Christophersen
3. 1950-1954 Ingvar Marinus Hauge
4. 1954-1957 Jens Kristian Enevoldsen

Hjælpepræster

Hjælpepræstetitlen blev indført i 1931 og erstattet af sognepræst i 2005.
Den oprindelige betegnelse for en overenskomstansat præst var  ”hjælpepræst”. Tidligere var der to typer hjælpepræster:
A. Den ene var faste hjælpepræster, som efter en lovrevision i 1961 var sidestillede med residerende kapellaner, og i et og alt fungerede som præster ved kirken. Disse faste hjælpepræster var tjenestemandsansat. Da man i 1981 ophævede de hidtidige titulaturer "kapellan" og "residerende kapellan" til fordel for den fælles titel ”sognepræst”, blev også disse hjælpepræster sognepræster.
B. Den anden var midlertidige og/eller personlige hjælpepræster, f.eks. hos provsten. Denne type findes fortsat, og ved overenskomsten i 2005 blev titlen hjælpepræst erstattet af titlen overenskomstansat sognepræst.

1. 1990-1995 Karen Marie Dalgaard Tikjøb
2. 1995-2005 Bjarne Hvid

   Gudstjenester