Feltmarskal Gustav Wilhelm Wedel, greve af Jarlsberg

Af Ole Dyrn
Oberstløjtnant, historisk konsulent

Feltmarskal Gustav Wilhelm Wedel, greve af Jarlsberg
* 24. juni 1641
† 21. december 1717

Baggrund
Han var søn af generalmajor i svensk tjeneste Georg Ernst von Wedel (1597-1661) og Anna von Ahlefelt († 1660).
Den ældgamle slægt menes oprindelig at være fra Holsten, men hørte i lange tider hjemme i Brandenburg, da brødrene Wilhelm Frederik Wedel (Wedell-Wedellsborgernes stamfader) og Gustav Wilhelm Wedel (stamfader for slægterne Wedel Jarlsberg og Wedel-Evenburg) indvandrede til Danmark og Norge.

Gustav Wilhelm von Wedel fik af sin strenge far en hård religiøs opdragelse, der prægede ham for livet.

Ægteskab
21. juni 1665 indgik han ægteskab med friherreinde Marie von Ehrentreiter til Evenburg (*31. juli 1633 - † 26. oktober 1702), datter af Erhard friherre von Ehrentreiter til Evenburg og Eva von Ungnad, friherreinde von Sonneg.

Børn
Ægteparret fik adskillige sønner og døtre. Den ældste søn, Georg Ernst, greve af Wedel-Jarlsberg (†1717, samme år som faderen) overtog som viceguvernør i 1703 faderens embede i Oldenburg og Delmenhorst. Den næstældste søn, Ezhard Frederik, baron Wedel-Jarlsberg (†1740), der blev oberstløjtnant ved Jydske Wedelske Regiment i 1692 og senere general i Norge, er stamfader til greverne Wedel af Evenburg.

Karriere
I 1663 indtrådte han i brandenburgske tropper, der under hertug August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck kæmpede i kejser Leopold I´s krig mod tyrkerne. Wedel deltog i slaget ved St. Gotthard an der Raab i 1664 og gik kort tid efter i tjeneste hos Bernhard von Galen af Münsters og blev i 1665 udnævnt til oberst, og deltog i franskmændenes angreb på de Spanske Nederlande i 1667-1668 og mod Generalstaterne i 1672-1674.

I 1672 blev han Münstersk brigadér, i 1674 generalmajor og i 1675 generalløjtnant, og ledede i de følgende år de Münsterske tropper, der i forening med danskere og lüneburgere erobrede de svenske bispedømmer Bremen-Verden.

Han fulgte i 1677 det münsterske hjælpekorps på 4000 mand til Danmark og blev året efter chef for Wedels Geworbne Münsterske Rytterregiment. (ikke nævnt på regimentstavlen).

I 1678 udnævntes Wedel til Münstersk feltmarskalløjtnant og deltog 25. til 27. juni i belejringen af Helsingborg (Skånske Krig) og overtog samme år befalingen over hæren i Skåne.

31. oktober 1679 chef for ”Jydske Regiment til fods” og 5. Jydske nationale Rytterregiment.

25. november 1679 ankom feltmarskal Wedel til Fredericia som chef for Jydske Geworbne Regiment .

Ved Bernhard von Galens død 1679 gik han med hele sit korps i kong Christian V´s tjeneste, som han siden ikke forlod. Han blev ved denne lejlighed dansk feltmarskalløjtnant og havde kommandoen i Holsten og Lauenburg, da Frankrig umiddelbart før fredsslutningen truede med indfald over sydgrænsen.

11. marts 1679 blev han Ridder af Elefantordenen, og valgte da til ”symbolum”: 
"Recte faciendo neminem timeas”
- ”frygt ikke for at gøre det korrekte"
, der siden er blevet familiens valgsprog.

Efter fredsslutningen i Lund1679 beholdt han det Münsterske Regiment og sammenlagt med et jysk under navnet Jydske Wedelske Regiment til Fods, som han havde kommandoen over indtil 1684. 1681 blev han ansat i Norge som kommanderende general i statholder Ulrik Frederik Gyldenløves fravær.
1683 købte han af denne det væsentligste af  Tønsbergs eller Griffenfelds Grevskab, som i 1684 blev tilstået ham som greveligt len under navn af Grevskabet Jarlsberg.

Wedels selvstændige ”skål”
Efter ankomsten til Norge afholdtes i 1683 et bryllup hos provst magister Jørgensen af Christiania, og der blev ved den lejlighed sunget en vise , hvor der forekommer ”skåler” for kongen, dronningen og for de øvrige medlemmer af Kongehuset, for ”Høy Exelentz Gyldenløfue”, for General von Wedel, biskop Rosing, præsterne osv.

Wedel får som den eneste tildelt en helt selvstændig ”skål”, som i sin helhed lyder således:

Hans Høygref´lig Exelentz, General von Wedel, har vi nu i Præssens på vor Ønske Zedel.
See Felt Marskalck Skaal det er, som vi nu skal røre, lader see, at en og hver, Skaalen ret kand gjøre.
Skiencker i, drikker fri, alle Mand, som nu kand Wedels Skaal med fuld Maal. Dricker til Ære.
General ofuer al Cavaliers, Officiers herudi Norges Ri´ monne han være.
Felt Marskalck, gifue Gud om han i Marken ud skal staa for Stick og Skud Seier maa vinde , som han er Ære værd Guds Engle ham omgjærd, det martialske Suerd Gud ham ombinde.

Død
Wedel døde i Oldenburg 21. december 1717.