Feltmarskalløjtnant Adam von Weyher
*25. januar 1613
†14. oktober 1676

Baggrund
Adam von Weyher er født den 25. januar 1613 i Pommeren som søn af Jacob von Weyher til Parlin og Mulckentin.

Ægteskab
Han blev den 25. januar gift med Catharina friherreinde von Weyer og baronesse Khevenhüller *1634.

Børn
Carl Philip von Weyher. Senere oberst ved 1. jyske Rytterregiment, der i kejserligt sold kæmpede i Ungarn, hvor han faldt den 5. maj 1694.
Axel Gustav der som major i den kejserlige hær i Ungarn faldt i 1672.
Johan Ernst senere dansk ritmester.
Georg Rudolf, brandenburgsk løjtnant.
Katharine Amalie von Weyher (*10. november 1668. †12. august 1749).
Anna Elisabeth von Carnitz (*1650).

Karriere
Weyher blev tidligt forældreløs og trådte som page ind i tjeneste hos den svenske rigskansler Oxenstierne og derefter blev han grundigt oplært i krigsvæsenet af prins Henrik af Oranien og feltmarskal Baner. Han blev kaptajn under Torstensson og var ved Trediveårskrigens (1618-1648) slutning avanceret til oberstløjtnant. 1654 fulgte han Karl Gustav i krigen mod Polen og deltog som generalmajor i krigen mod Danmark 1657. Frederiksodde blev løbet over ende 24. oktober 1657 og Weyher og blev kommandant i det besatte Frederiksodde, hvor han var en virksom beskytter af befolkningen, navnlig bønderne mod de byttebegærlige fjender. I slaget ved Nyborg november 1659 var han også på svensk side men blev taget til fange.
Efter fredsslutningen i 1658 (Roskildefreden) gik Weyher i braunschweigisk-lüneburgsk tjeneste. Han blev kaldt til dansk tjeneste i 1673, hvor han 3. september overtog kommandoen over Rüses Regiment, der nu skiftede navn til Weyhers Regiment. Han udnævntes samtidig  til general og guvernør i Holsten og Glückstadt. 1674 udnævnt til generalfeltmarskalløjtnant og blev ved Skånske Krigs (1675-1679) begyndelse øverstkommanderende for hæren direkte under kongen (Christian V).  Deltog i hele sommerfelttoget, men da armeen i efteråret lå koncentreret i Vestskåne, døde han 14. oktober 1676 på Boserup ved Engelholm af en pestlignende sygdom.

Ordener
Hvid Ridder (svarer til vore dages Storkorsridder (Dannebrogordenens Storkors).

Eftermæle
Oberstløjtnant Thomas Meldrum, der overtog kommandoen over Weyhers Regiment, som nu skiftede navn til Prins Frederiks Regiment, skrev den 15. oktober: ”Til Morgen Kl. 8 ved en ellers rolig og salig Død er henfaret”.

En høj militær embedsmand skrev i samme Anledning: ”Den ædle Helt, Feltmarskalløjtnant Weyhers Død faldt helt ubekvem, og Sygdommen grasserer mer og mer blandt de gemene, hvilke som Støv henfalde“.

Weyher var en meget erfaren militærmand, hårdt prøvet fører, og en dygtig, samvittighedsfuld administrator. Han ejede betydelige godser i Pommern og besad udstrakt kendskab til og stod i stadig forbindelse med betydelige mænd i nabolandene.

Weyhers våbenskjolde

Ole Dyrn
oberstløjtnant og historisk konsulent