Oberstløjtnant A. Schwartz-Nielsen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Oberstløjtnant A. Schwartz-Nielsen

Et sammendrag af de begivenheder i Dagene 28-29. august 1943 til internt Brug.

Beretning fra Hærens Gymnastikskole

Chef: Oberstløjtnant A. Schwarz-Nielsen.
Til Stede paa Skolen i øvrigt: 10 overofficiant og 2 menige.

Oberstløjtnanten modtog paa Livgardens Kaserne, hvor han opholdt sig den 28. August Eftermiddag, telefonisk Ordre om at være paa Skolen fra Kl. 20, men ingen Forholdsordre. Undervejs til Skolen passerede Oberstløjtnanten en større motoriseret tysk Kolonne, som var i Gang med at opmarchere paa en Parkplads Syd for Ingeniørkasernen. Det var Oberstløjtnantens Agt at melde til de nærmeste danske Kaserner, naar denne Kolonne startede, men paa Grund af Mørket, Stormen og Regnen lykkedes det ikke at iagttage Afmarchen. Oberstløjtnanten ansaa det for formaalsløst som Forholdene var at søge at forsvare Kasernen og gav alle tilstedeværende Ordre til at blive i deres Kvarter. Kl. ca. 3.30 hørtes en Del kraftige Detonationer, som skønnedes at komme fra Orlogsværftet, og lidt senere i Retning af Ryvangen et enkelt Geværskud, en Maskinpistolsalve og Braget af en eksploderende Haandgranat. Faa Minutter efter kom en tysk Patrouille paa l Oberfeldwebel og 2 Mand paa Betonvejen inden for Kaserneomraadet, klar til Kamp, og passerede tæt forbi Skolechefens Vindue. Denne foretog sig dog intet imod dem og blev sammen med det øvrige Personel ført til Ryvangen til foreløbig Internering. Chefen for den tyske Vagtbataillon, en Major, udtalte her overfor Oberstløjtnanten, at Aarsagen til Aktionen var den megen Uro i Landet med Strejke og Sabotage.

Karriere
1935? kaptajn og chef for 12. Bataljons 2. Kompagni.
1939 -1940 oberstløjtnant og chef for 2. Bataljon.
1940 - ? chef for Hærens Gymnastikskole.

Skakspiller og kompagnichef
Uddrag fra Stephan Stoustrup, Fredericia Historier I, 1964:

”14 Skak Fredericia-Middelfart Fredericia Skakklub tog engang en Tørn med Middelfarternes Klub. Det var før Skakurenes Tid. Som de sidste sad der to Spillere, og der samlede sig efterhånden en Skare Tilskuere om dem, sådanne, der havde afgjort deres Mellemværende.
Da Vinderen endelig satte Mat, kunne han ikke ganske skjule sin Tilfredshed, som røbede sig mimisk. Taberen så det, så irriteret på ham, og sagde: "Ja, jeg har tabt, men De skal nu ikke tro, at det er fordi De spiller så godt, det er nemlig mig, der spiller skidt!"

Kaptajn Schwarz Nielsen (den senere Obertsløjtnant?) her i Byen, Kaptajn og Chef for 12. Bataillons 2. Kompagni, var en Soldatertype så fuldkommen, at Hæren antagelig ikke havde ret mange at hans Karakter og militære Evner. Når Kompagnierne rykkede ud til Øvelse på Fælleden om Morgenen viste det sig, at Kaptajnens Kompagni sluttede Øvelsen længe før de øvrige. De lå derude, undertiden til midt på Eftermiddagen, og der blev råbt, bandet og tordnet. Af Anstrengelse og Arrigskab løb Tårerne Mandskabet ned ad de snavsede Kinder.

Når derimod Kaptajn Schwarz Nielsens Kompagni kom derud, hed det (efter Instruktionen): "Nå, Drenge, skal vi så?", Og der var blandt de 150 Mand ingen Undtagelser fra, at de skulle og ville anstrenge sig til det yderste. Deraf den kortere Tid. Kompagniet marcherede undertiden hjem mellem 11 og 12. Afstraffelse af enhver Art var overflødig, men hvis endelig en eller anden fandt på at holde tilbage, at sjuske eller på anden Måde sinke Øvelsen, blev det kun een Gang”.