Generalløjtnant August Peder Tuxen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Generalløjtnant August Peder Tuxen
* 4. marts 1853
† 6. januar 1929

Baggrund
A.P. Tuxen blev født den 4. marts 1853 i Tandslet på Als som søn af den stedlige sognepræst Mandrup Tuxen og dennes hustru Louise Antoinette Bournonville, en datter af balletmester August Bournonville.

Ægteskab
Gift med Ingeborg Nicoline Sophie Tuxen  (*8. maj 1865 - †11.oktober 1947).

Børn
Christopher Tuxen (*23. september 1890 - †22. oktober 1890).
Karen Als (*8. september 1894 - †efter 1933).

Karriere
1874 sekondløjtnant.
1899-1906 chef for 2. Bataillon.
1908 udnævnt til generalmajor og chef for 2. Jyske Brigade.
1910 chef for 3. Division.
1911-1917 udnævnt til generalløjtnant og kommanderende general i 2. og efterfølgende 1. Generalkommando.
1918 tager Tuxen sin afsked fra Hæren.

Særlige hverv
1912  medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie.
1918  udnævnelse til dr.phil. h. c. ved Lunds Universitet (æresdoktor).
1928 medlem af Krigsvetenskapliga Akademien i Stockholm.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.
Dannebrogsmand.
Kommandør af Dannebrogordenen af 1. og 2. grad.
Storkorsridder af Dannebrogordenen.

Udpluk af Tuxens udgivelser
Hvedforfatter til ”Bidrag til den store nordiske Krigs Historie, bind I-VI” (hans hovedværk).
Royal Danois i Militært Tidsskrift, I XVII.
Garnisonsliv i Helsingør under Christian V i Museum (1891).
Dansk Krigshistorieskrivning i de sidste 100 år (1921).
Poul Vendelbo Løvenørn (1924).
Nogle Bidrag til Slægten Tuxens Historie i det 16de og 17de Aarhundrede', Personalhistorisk Tidskrift 1896.
En Præstegaard i Himmerland og dens Beboere ved Aar 1700', Himmerland og Kjær Herred Aarbøger, udgivet af Historisk Samfund for Aalborg Amt 1915-17, Bind II.
Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere (Mandslinien)', København 1924.
Generalkrigskommissær, Generalauditør og Generalmajor Christian de Tuxen, Christian VI's Spion og Swedenborgs Ven', Personalhistorisk Tidsskrift 1925.
renz Tuxen 1618-1682', fra Frederiksborg Amt Aarbog for 1927, Hillerød 1927.
Slægten Tuxen 1550-1800', København 1928.

Død
Generalløjtnant August Peder Tuxen dør den 6.januar 1929 og begravet på Garnisons Kirkegård, København.

Eftermæle som soldat
Nekrologerne har givet ham vidnesbyrdet, at han har været en fremragende leder, hurtig og klar, kritisk og myndig, omsorgsfuld for sine soldater, fordringsfuld overfor sig selv og sine underordnede.

Eftermæle som historiker
Tuxen hørte hjemme blandt de egentlige faghistorikere og er altid bleven anerkendt som deres jævnbyrdige fagfælle. Han gennemarbejdede et kæmpe aktmateriale - i danske og udenlandske arkiver - forstod at vurdere dets betydning og behandle det efter den moderne kildeforsknings grundsætninger. Hans praktiske militære viden, evne til at bedømme et terræn og forstå et kort gav ham særlige betingelser for behandlingen af de emner, han valgte til sin forskning. Han forstod at skille væsentligt fra uvæsentligt og kunne give en klar og omhyggelig fremstilling af problemområderne, men var ikke den store formidler og taler.