Generalløjtnant Christian Frederik von Beck

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent

Generalløjtnant Christian Frederik von Beck
* 12. marts 1743
† 19. maj 1813

Baggrund
Christian Frederik Beck blev født den 12. marts 1743 i Sønder Kirkeby, Guldborgsund Kommune, som søn af kaptajn Johan Thomas von Beck (1691-1747) og Anne Margrethe Kirstine Heegaard (1730-1808).

Ægteskab
Indgik ægteskab den 13. april 1759 på Eskilstrup med Ingeborg Astrup (*1759 - †1829) datter af forvalter på Holmegaard, senere godsejer og justitsråd Jens Astrup (1725-1808).

Karriere
1760 udnævnt til fændrik.
1761 udnævnt til sekondløjtnant ved Falsterske Regiment.
1767 udnævnt til premierløjtnant ved Falsterske regiment.

Hofrevolutionen 1772
Ved hofrevolutionen den 17. januar 1772 spillede Falsterske Regiment under oberst Georg Ludvig von Köller-Banneren hovedrolle, hvor det støttede enkedronningen, Juliane Marie. En af de betroede officerer, der blev indviet i kuppet, var Beck, der hørte til eskorten, der ledsagede og tillige skulle holde øje med Rantzau-Ascheberg, da denne arresterede dronning Croline Mathilde.
Sladderen i hovedstaden sagde om von Beck, at han ved denne lejlighed skulle have vist sig i høj grad rå og uforskammet mod dronningen og pirret hende således, at hun til sidst "i Forbitrelse over hans dumme Grovhed tog ham i Haartotten og ruskede ham".

Da han senere havde vagt ved den fangne Struensee, dadles han for at have pint og plaget denne ved unødig og raffineret grusomhed. Det er dog tvivlsomt, om der er hold i disse rygter, som står i grel kontrast til Becks egen nøgterne beretning, som han udgav dagen efter arrestationen af dronningen. Beskrivelsen er meget detaljeret og nøjagtig, men han har uden tvivl udfærdiget den til sin egen fordel.

Tiden efter hofrevolutionen
De nye magthavere påskønnede von Becks iver. Som alle andre officerer, der havde været «anvendt» ved denne lejlighed, avancerede han straks.
1772 udnævnt til kaptajn og ansættelse som kompagnichef ved Livgarden til Fods.
1777 naturaliseret (opnåelse af dansk statsborgerskab) og adlet.
17781 udtalte en kongelig kabinetsordre:  «: "Da vi altid pleje at vise mod vores Livvagt for den kostbare Tjeneste den Naade, at Officererne nyde nogen hastigere Befordring, saa udnævne vi herved Kapitajn Beck til Major af Infanteriet." Naturalisationen som dansk adelsmand af den uradelige slægt Beck skete på det grundlag, at hans familie "fra Alders Tid stammede fra gammel bremisk Adel". Dette var ikke korrekt. Faderen bar end ikke det samme navn, han selv antog. 
1790 udnævnt til oberstløjtnant og tjeneste ved Sjællandske Infanteriregiment.
1803 udnævnt til oberst ved Sjællandske Infanteriregiment.
1805 udnævnt til chef for Norske Livregiment til Fods.

Englandskrigen
1807 deltog von Beck med sit regiment i Københavns forsvar, men bblev tiltalt for ikke at have udvist tilbørlig konduite under udfaldene. Englænderne fik anlagt et par batterier uden hans vidende, en engelsk parlamentær narrede ham, og skønt han selv kommanderede det heldige udfald fra Classens Have den 31. august, var det Livjægernes chef,Frederik Conrad von Holstein, der fik hele æren for operationen.

For en krigsret
Beck blev arresteret og ved en krigsret idømt to måneders fæstningsstraf, der dog eftergaves ham inden offentliggørelsen på grund af hans lange varetægtsfængsel.
Hans militære anseelse synes imidlertid at have fået et knæk, men 1808 udnævntes han dog til generalmajor.

Afsked
Den 28. juni 1810 afskediges han, men fik ved afskeden tillagt graden generalløjtnant.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.

Død
Generalløjtnant Christian Frederik von Beck dør 19. maj 1813 og er begravet på Assistens Kirkegård, København.

Våbenskjold
Den øverste: Uradelen Becks våben tegnet 1886 af Anders Thiset Beck og er navnet på flere danske slægter, af hvilke den mest kendte er en sjællandsk uradelsslægt, som er uddød i Danmark, men som stadig lever i Sverige under navnet Beck-Friis.

Den nederste: Christian Frederik von Becks våbenskjold.