Major C.A.J. von Olufsen

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Major C.A.J. von Olufsen

Baggrund
Oplysningerne om C.A.J. Olufsen er sparsomme.

Deltagelse i krige
Han deltog i både 1. (1848-1850) og 2. Slesvigske Krig (1864) og trods graden major, var han kommandør for 2. Bataljon ved 6. Regiment i 1864.
Han skrev flg. brev til en falden soldats hustru i 1864:

"Kære frue. Modtag min inderlige medfølelse i den ulykke, deres har ramt Dem. Deres mand var mig kær som en broder, og tabet af ham har indtil dette øjeblik forbitret mig den herlige sejr, vi vandt over fjenden.Deres mand blev med sit mandskab sendt frem i forening med en del af 10. Regiment at rense Ø. Dybbøl. Han udførte det med glimrende tapperhed. Fjenden blev forjaget. Ikke tilfreds hermed befalede han at fjenden skulle forfølges, og en strækning vesten for Dybbøl gik det endnu godt. Men så kom vort mandskab i de fjendtlige reservers ild. Benzon erholdt 3 mindre sår af 3 kugler. Han sagde derfor til en anden løjtnant, at han måtte forlade valpladsen og erholdt i samme øjeblik en dødbringende kugle gennem hovedet. Det skulle nu være så.Det er en frygtelig krig, og ikke mange af os vil opleve enden derpå. Det er jo altid de bedste, der går først, og vi må klynge os så fast til Gud som det står i vore svage kræfter. I eftermiddag går jeg atter til Dybbøl. Med det håb, at tiden bringer lindring, forbliver jeg forstedse Deres ærbødigst hengivne C.A.J. Olufsen, kaptajn, kommandør for 6. Regiments 2. Bataljon."

1864
Olufsen var midlertidig chef for 11. Bataljon med garnisonering i Aalborg. I forbindelse med dennes forflyttelse har vi flg. beretning:
11. Bataljon forlader Aalborg.
11. Bataillon fik den 28. Juli Ordre til at skifte Garnison og marchere den 31. til Aarhus for derfra ad Søvejen at blive ført til Flensborg, hvorfra Marchen skulde fortsættes til Slesvig, hvor Bataillonen foreløbig skulde blive. Afskeden fra Byen (Aalborg) var meget hjertelig; allerede Aftenen forud, da Bataillonsmusikken bragte Afskedshilsenen igennem Gaderne, ledsagedes den af en bestandig voksende Menneskemasse, som til Slutning raabte et kraftigt Leve for Bataillonen, og da denne den 31. om Morgenen Kl. 7 ½ stod opmarcheret paa Torvet, var dette 8 sort af Mennesker, og fra Vinduerne, hvor man saa Ansigt ved Ansigt, viftedes der med Tørklæder og Dannebrogsflag. Borgmesteren bragte paa Byens Vegne en hjertelig Tak for alle de Aar, Bataillonen havde ligget i Aalborg, og da han til Slutning udbrød: »Leve den tapre n. Bataillon,« vilde Jubelen og Hurraraabene næsten ikke tage Ende. Kaptajn C. A. J. OLUFSEN, som midlertidig førte Kommandoen, takkede og besvarede alle de smukke Ord med et Hurra for Byen; hvorefter Bataillonen satte sig i Marche til Musikkens Toner. Ved Afmarchen var den almindelige Deltagelse ogsaa et talende Vidnesbyrd om, at Befolkningens inderligste Ønsker ledsagede de bortdragende. Alle Husene vare pyntede med Flag, og Borgervæbningen og en Mængde Mennesker fulgte med et langt Stykke Vej.

Efter krigsafslutningen
Chef for:
2. Infanteri-Regiment (1864-1865)
2. Infanteri-Bataillon (1865-1867)
2. Bataillon (1867-1873)
Reelt samme enhed, der skiftede navn i perioden 1864-1873.
Om end ikke graden over major er nævnt i forbindelse med ham, må det antages, at han som minimum må have været oberstløjtnant.

Ordener
Ridder af Dannebrogsordenen.