Oberst Christian Adolph Schiern

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

Oberst Christian Adolph Schiern
* 1775
† 13. marts 1870

Baggrund
Fødselsår og -dag såvel som navne på forældrene kendes ikke. Fødeåret må dog antages at være 1775, da han formodes at være pensioneret som 70-årig i 1845 (29. august 1845).

Ægteskab
Indgik 1813 ægteskab med Anna Magdalene Nielsen, datter af købmand og skibsreder Nielsen, Nyborg.
Ægteskabet var barnløst, men de fik en plejesøn; den senere general Frederik Georg Henrik Hirsch, der i 1828 - 1848 var officer ved Fyenske Regiment og 12. Bataillon.


Militær karriere
14. august 1801 udnævnt til Fenrik ved 1. Jydske Infanteriregiment.
10. juni 1803 udnævnt til sekondløjtnant.
24. januar 1806 befalet til tjeneste ved 1. Jydske Infanteriregiments Granaderkorps.
30. januar 1807 udnævnt til premierløjtnant.
26. november 1811 udnævnt til stabskaptajn.
24. juni 1821 kompagnichef.
13. maj 1828 udnævnt til major.
15. december 1836 bataljonskommandør indtil
7. februar 1837, hvor han blev udnævnt til oberstløjtnant og chef for bataljonen.
Da Fyenske Regiment 1. juli 1842 skiftede navn til 12. Linie Bataillon , blev han oberst og dennes chef  samt kommandant i Fredericia indtil 29. august 1845, hvor han afskedigedes med pension.

Ordener
Ridder af Dannebrogordenen.

Efter pensionering
De første år blev obersten boende i Fredericia, men flyttede til sin kones hjemby, Nyborg.

Død

Oberst Adolph Schiern døde 13. marts 1870 i Nyborg.
Der var ingen nekrolog, men plejesønnen general Hirsch skrev i Berlingske Tidende og Nyborg avis:
”min kære Onkel og Plejefader er afgaaet ved Døden”.

Der var derudover nogle små indlæg i forbindelse med dødsfaldet, som viser, at den gamle oberst var en højt respekteret mand i Nyborg, hvor ”han var kendt af mange og afholdt af enhver med hvem han paa nogen Maade kom i Berøring”.