Begrundelse for ophævelse af fredning af Michaelisgaarden

 ”9. august 2018

   Jour.nr.: 16/01035

 

 Ophævelse af fredningen af Vendersgade 30, Fredericia Kommune

Afgørelse

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af det enetages hjørnehus på ejendommen Vendersgade 30, matr.nr. 30B, FA BYGRUNDE, Fredericia Kommune.

Beslutningen er truffet efter § 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

 

Baggrund

Slots- og Kulturstyrelsen underrettede jer i brev af 19. februar 2018 om Det Særlige Bygningssyns udtalelse herom. I fik samtidig lejlighed til at komme med bemærkninger til den påtænkte fredningsophævelse. Forslaget om ophævelse af bygningsfredningen har endvidere været i offentlig høring.

Slots- og Kulturstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger hertil i høringsperioden.

 

Begrundelse

Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at hjørnehuset i Vendersgade 30, Fredericia har de kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen.

Vendersgade 30 har i det ydre i store træk en bevaringsværdig fremtoning, og indgår som en integreret del af den traditionelle bystruktur omkring kirke- og rådhusplads i byens historiske midte. Mod gaden har det enetages hjørnehus et delvist traditionelt udtryk med fyldingsdøre, korspostvinduer og ubrudte tagflader - dog kun med en skorstenspibe. De nyere tilføjelser med ændrede adgangsforhold, toiletter i sydlængens gavl og de to nyere længer mod nord og vest har dog været med til at udviske hjørnebygningens tidligere meget klare form, ligesom den manglende skorstenspibe og særligt den nyere materialeholdning er med til at gøre bygningen kulturhistorisk sværere at aflæse.

I det indre er bygningen karakteriseret ved en nyere planløsning med ændrede adgangsforhold, en overdimensioneret forstue, kontorindretning mod pladsen og murgennembrydning mod den nye nordlænge. Dertil kommer de overalt nyere overflader og bygningsdetaljer, herunder gulve, lofter, og døre med gerichter. Hjørnehusets oprindelige struktur og karakter i det indre er således helt udvisket.

Hjørnehuset har så få ældre bygningsdetaljer tilbage, at bygningen ikke længere meningsfuldt kan opretholdes som fredet.”