Generalløjtnant Christian von Sundt (1766-1849)

Portræt af oberst Christian Ulrich von Sundt by Peder Als on artnet

Ved kirkens sydmur er et fredet gravsted med monument over generalløjtnant Christian Ulrich von Sundt.

Ville gerne begraves inde i kirken

Christian Ulrich Sundt blev født 1766 i Rendsborg, hvor hans far var regimentschef og hans mor datter af kommandanten i Fredericia, C.F. von Ingenhaeff, der var begravet inde i kirken ved sydmuren. 

Christian Ulrich Sundt havde formentlig ønsket at blive begravet inde i kirken, altså ved siden af sin morfar, men med 1805 loven var dette ikke muligt, hvorfor han måtte tage til takke med det et gravsted, hvor kun en kirkemur adskilte dem i døden. Gravstedet er fredet og kan ikke sløjfes.

Altertavle og døbefont

General Christian von Sundt skænkede i øvrigt en altertavle til Sct. Michaelis Kirke i 1839, altså 10 år før sin død. Alterbilledet forestillede ”Fristelsen i Ørkenen” og var udfærdiget af professor Hoyer. Det faldt ikke i menighedens smag og blev i 1854 erstattet af ”Forkyndelsen for Hyrderne”, nu ophængt på kirkens sydmur, efter det i 1995 blev erstattet af Sven Havsteen-Mikkelsens ”Jesus på Korset”.

Generalløjtnanten havde et nært forhold til Fredericia og ikke mindst til Middelfart, hvor han i 1845 skænkede Middelfart Kirke en døbefont udført af billedhuggeren H.W. Bissen.

Død: 9. februar 1849

Generalløjtnant Sundt blev pensioneret i 1832 og flyttede til Middelfart, men valgte i 1848, dels på grund af krigsudsigterne, dels på grund af svagelighed, at flytte til sin datter på Frederiksberg, hvor han 9. februar 1849 døde af et hjerteslag. Han blev bisat fra Frederiksberg Kirke hvorefter kisten blev hensat i i Holmens Kirke. I 1850 blev han ført til Fredericia og blev stilfuldt begravet efter egne detaljerede forskrifter på Sankt Michaelis kirkegård i Fredericia.

Med i Adam Oehlenschlægers digtsamling

Som et kuriosum kan nævnes at i Adam Oehlenschlægers digtsamling "Fyensrejsen" findes et digt  "Eventyret på Hindsgavl", hvor Sundt optræder. Baggrunden var, at kronprins Christian Frederik (den senere Christian 8.), der var guvernør på Fyn, havde inviteret digteren på en længere sommerrejse Fyn rundt. Af digtet fremgår det, at der er fest  på slottet og der spilles op til dans, men ingen af de unge herrer vil byde damerne op. Da træder den gamle general frem og byder op til bal.

Ægteskab og børn

Generalløjtnanten blev i 1798 gift med Sophie Louise Bülow, datter af en forhenværende officer og toldinspektør i Assens. De får to børn, Carl Ernst og Caroline. Carl Ernst blev chargé d'affaires ved det spanske hof i Madrid.
Sophie Louise Bülow havde en kendt og indflydelsesrig broder, Frantz von Bülow, der var kronprinsens (Frederik 6.) generaladjudant og nærmest gode ven.

I 1850 blev han stilfuldt begravet efter egne detaljerede forskrifter på Sanct Michaelis kirkegård i Fredericia.

Af Ole Dyrn
oberstløjtnant, historisk konsulent.

   Koncerter